e-commerce integration and share pricelist.

A simple way to update online stores with price lists in different formats.
How to increase sell? Share your pricing.

Company

e-mo.pl Dariusz Żukowski
ul. 11 Listopada 1
41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP: PL629-102-30-31
REGON: 241577141

About A2C

a2c.online is a service that allows you to update online stores based on price lists provided by other companies. The service works in the cloud does not require a working computer.

Price list


All prices from the price list are net prices in PLN currency.

The service supports only one online store. If I want to serve many stores, I have to purchase the right number of services.

Legend:

 • Update - The service allows you to update products and variants in the online store.
 • Records - The number of records is the sum of products and product variants that can be updated.
 • Ordering- Allows automatic ordering from the distributor if the distributor provides such an option through the API.
 • Share price - The service allows you to share your price list.
;

Regulations

Usługi a2c.online działające pod adresem https://www.a2c.online (dalej zwane: „a2c.online”) są platformą usług prowadzoną przez:

e-mo.pl Dariusz Żukowski
ul. 11 Listopada 1
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: +48 (32) 793 70 99

e-mail: info@a2c.online

wpisaną do rejestru działalności gospodarczej Wydanej przez Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza pod numerem 37237/2010 identyfikującym się numerem NIP : 629-102-30-31 i numerem REGON: 241577141 (dalej: „e-mo.pl”).
 

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

 1. Klientem a2c.online może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://www.a2c.online/.
 3. Przedmiot zamówienia jest udostępnienie usług/usługi a2c.online Klientowi przez interfejs strony internetowej dostępnej po zalogowaniu o ile płatność zostanie zrealizowana.
 4. a2c.online zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form płatności.

 

§ 2. Ceny programów oraz gwarancja

 1. Cennnik usługi znajduje się na stronie: Cennik,
  • do cen należy doliczyć podatek VAT,
  • ceny podawane są w złotych polskich (PLN).
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie a2c.online w panelu użytkownika widoczna podczas składania zamówienia przez Klienta.
 3. a2c.online zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach usług dostępnych na stronie Cennika, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje na stronie a2c.online nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

§ 3. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zamówienie jest zrealizowane w chwili wpływu środków za zamówenie na nasze konto bankowe lub potwierdzenia płatności przez PAYU.
 2. Zapłaty można dokonać:
  • w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez a2c.online,
  • przelewem bankowym na nasze konto.

 

§ 4. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia w ciągu 14 dni od chwili wystawienia Faktury VAT bez podania przyczyny,
 2. W przypadku nie opłacenia usług, ustawienia dla sklepów będa usuwane w ciągu 30 dni od ostatniej płaności.

 

§ 5. Zwrot należności Klientom

 1. a2c.online dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 2. a2c.online dokona zwrotu pieniędzy na wskazany rachunek bankowy przez Klienta. 


§ 6. Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji oraz realizowania zamówień przez a2c.online.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi korzystania z usług a2c.online, w tym realizacji złożonego zamówienia. Dane Klienta będą również przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych produktów, usług oraz promocji oferowanych przez a2c.online.
 3. Administratorem danych osobowych e-mo.pl.
 4. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 5. Klienci usług a2c.online mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.


§ 7.Warunki reklamacji

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową i zawiadomi a2c.online o stwierdzonej niezgodności.
 2. a2c.online w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Warunkiem koniecznym, aby a2c.online rozpatrzyła reklamację jest wysłanie wiadomości e-mail na adres reklamacja@online wraz z opisem reklamowanej usługi oraz numerem licencji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – a2c.online naprawi reklamowana usługę.

 

§ 8. Roszczenia.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. W razie niemożności dojścia do polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby e-mo.pl. Suma roszczeń nie może jednak przekraczać wartości zakupionych usług.

Distributor

Compatibility